Skip to main content

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen stichting Deltaconcerten (d.d. mei 2021)

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Stichting Deltaconcerten en degene die een toegangsbewijs voor de Deltaconcerten bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”).
Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door de Stichting Deltaconcerten voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)uitvoeringen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Het evenement vindt in 2022 plaats op het molencomplex van de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk. De toegangsregels en voorwaarden waaronder het molencomplex kan worden bezocht zijn van toepassing.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen de Stichting Deltaconcerten en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij de Stichting Deltaconcerten dan wel een door de Stichting Deltaconcerten ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege de Stichting Deltaconcerten verstrekt document of een door of vanwege de Stichting Deltaconcerten verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de Stichting Deltaconcerten. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. De Stichting Deltaconcerten mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). De Stichting Deltaconcerten is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Stichting Deltaconcerten dan wel een door de Stichting Deltaconcerten ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij de Stichting Deltaconcerten garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. De Stichting Deltaconcerten kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen. De Stichting Deltaconcerten kan niet aansprakelijk gehouden worden indien een ticket niet gescand kan worden. De klant heeft in dit geval geen recht op restitutie van het bedrag van het ticket en/of schadevergoeding.

2.8 De Stichting Deltaconcerten behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door de Stichting Deltaconcerten gestelde maximum te houden.

2.9 Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

Artikel 3 Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

Van dit verbod kan door de Stichting Deltaconcerten worden uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via een door haar aangewezen ticket exchange platform.

3.2 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens de Stichting Deltaconcerten voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

De Stichting Deltaconcerten kan besluiten om toegangsbewijzen voor een evenement op naam (dwz gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het toegangsbewijs niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de klant toegang. De Stichting Deltaconcerten is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de klant, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

Artikel 4 Overige verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan het tonen van een geldig legitimatiebewijs vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens (indien van toepassing) en/of te laten fouilleren bij bezoek van het evenement. De klant die zich daar niet aan onderwerpt, kan de toegang tot het evenement worden geweigerd of kan onmiddellijk verwijderd worden, zonder recht op restitutie van het bedrag van het toegangsbewijs.

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om de Stichting Deltaconcerten onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.

4.4 Het is verboden tijdens het evenement op welke wijze dan ook reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken en/of professionele foto, film en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt voor het maken van professionele opnamen zonder dat de Stichting Deltaconcerten hiervan op de hoogte is.

4.5 Het is verboden glaswerk, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien de Stichting Deltaconcerten dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd.

4.6 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.7 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van de Stichting Deltaconcerten, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.

4.8 Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (dwz zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert de Stichting Deltaconcerten een minimum adviesleeftijd van 16 jaar.

Artikel 5 Rechten van Stichting Deltaconcerten

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is de Stichting Deltaconcerten gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan de Stichting Deltaconcerten, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

5.2 De Stichting Deltaconcerten behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien de Stichting Deltaconcerten dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de Stichting Deltaconcerten gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De artiest en de Stichting Deltaconcerten zijn gerechtigd om van het evenement beeld – en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 6 Overmacht

6.1 In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, pandemieën, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, (slechte) weersomstandigheden etc., heeft de Stichting Deltaconcerten het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de Stichting Deltaconcerten wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal de Stichting Deltaconcerten uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald.

Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal de Stichting Deltaconcerten slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald.

Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats nadat de klant zijn/haar geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement per post heeft toegestuurd. Servicekosten, en eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, of overige schade zullen niet worden vergoed.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de Stichting Deltaconcerten wordt verschoven naar een andere (latere) datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs te retourneren naar de Stichting Deltaconcerten voor restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten, eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten en andere kosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs naar de Stichting Deltaconcerten heeft geretourneerd. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft toegestuurd binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement zou plaatsvinden.

Servicekosten, eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Stichting Deltaconcerten

7.1 De Stichting Deltaconcerten is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Stichting Deltaconcerten toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de Stichting Deltaconcerten is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) gevolgschade;
b) immateriële schade;
c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van de Stichting Deltaconcerten.

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat de Stichting Deltaconcerten geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen.

7.3 De Stichting Deltaconcerten zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals o.a. vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van de Stichting Deltaconcerten) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

7.4 De Stichting Deltaconcerten is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.5 De Stichting Deltaconcerten is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8 Aanbod standhouders op het evenement

8.1 De klant van het evenement kan op het evenement producten en/of diensten krijgen aangeboden door Derden met een stand, zoals dranken of etenswaren, of andere producten. Hoewel de Stichting Deltaconcerten deze Derden met zorg uitkiest, is de Stichting Deltaconcerten geen partij bij een “overeenkomst” tussen de klant en deze Derde. De Stichting Deltaconcerten is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de klant aankopen of afnemen van een product of dienst van deze Derde. De klant vrijwaart de Stichting Deltaconcerten van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een “overeenkomst” tussen de klant en deze Derde. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de Derde zijn opvraagbaar bij deze derde partij.

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1 De Stichting Deltaconcerten verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. (zie ook ons privacybeleid)

Artikel 10 Slotbepalingen

10.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en de Stichting Deltaconcerten bestaat is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Stichting Deltaconcerten en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. De Stichting Deltaconcerten is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.